សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

Feb 10, 2017

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និង  សាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី  គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ១០០% ដោយជនជាតិបរទេស។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ     ប្រយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី មិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋឡើយ ។ អាស្រ័យដូចបានជម្រាបជូនខាងលើ សូមអតិថិជន និងសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន ។
យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណ យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការគាំទ្រប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រាក់កម្ចី របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ។

Loan Request

Loan Request Form

Please fill in your information below to make loan request