ឱកាសការងារ

Prime MF Microfinance Institution Ltd is one among leading licensed MFIs totally owned by foreign investors to operate financial business in Cambodia. We provide financial services to various types of people throughout Phnom Penh and some urban areas. Due to our business expansion, we are now seeking suitable qualified candidate to join with us in Credit Officer position.

Job Opportunity List

Currently, Prime MF is currently seeking qualified Cambodian candidates (male or female) for the following positions:

Position Open Posts Location Period
Branch Manager 1 Position Phnom Penh 01/07/2017 - 31/08/2017
Chief Credit Officer 1 Position Phnom Penh 01/07/2017 - 31/08/2017
Chinese Translator 1 Position Phnom Penh 01/07/2017 - 31/08/2017
Driver 1 Position Phnom Penh 01/07/2017 - 31/08/2017
សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី