ការឈប់សម្រាកសាធារណៈ

ការឈប់សម្រាកសាធារណៈ Date Status
January 01 International New Year Day 1 Day Off
January 07 Victory over Genocide Day 1 Day Off
February 11 Meak Bochea Day 1 Day Off
March 08 International Women Day 1 Day Off
April 14, 15, 16 Khmer New Year Day 3 Day Off
May 01 International Labor Day 1 Day Off
May 10 Visak Bochea Da 1 Day Off
May 14 Royal Ploughing Ceremony 1 Day Off
May 13, 14, 15 King's Birthday, Norodom Sihamoni 3 Day Off
June 01 International Children Day 1 Day Off
June 18 King's Mother Birthday, Norodom Monineath Sihanouk 1 Day Off
September 19, 20, 21 Pchum Ben Festival 3 Day Off
September 24 Constitutional Day 1 Day Off
October 15 Commemoration Day of King's Father, Norodom Sihanouk 1 Day Off
October 23 Paris Peace Agreements Day 1 Day Off
October 29 King's Coronation Day, Norodom Sihamoni 1 Day Off
November 09 Independence Day 1 Day Off
November 1, 2, 3 International Human Rights Day 3 Day Off
December 10 International Human Rights Day 1 Day Off

 

សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី