សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និង  សាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី  គឺជាក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលកាន់កាប់ភាគហ៊ុន ១០០% ដោយជនជាតិបរទេស។...

National Career Fair

To contribute in providing job opportunity and consulting with students to be ready for their career during or after their study,

Job Opportunity

Prime MF is currently seeking for the qualified Cambodian candidates to fill the positions as below:

Annual Workshop

Prime MF Microfinance Institution Ltd always pays attention in conduct annual workshop in local and abroad to prove
សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី