កម្ចីខ្នាតតូច

ដើម្បីលម្អបទដ្ឋានរស់នៅ និងកម្រិតជីវភាពរស់នៅឱ្យមានភាពល្អប្រសើរឧទាហរណ៍ៈ កុំព្យូទ័រ Laptop ទូរស័ព្ទដៃ ទោចក្រយានយន្ត។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តម្រូវការមូលធនរបស់លោកអ្នក។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី ផ្តល់ឥណទានខ្នាតតូច ជាឯកត្តជនៈ

 • រូបិយប័ណ្ណជាប្រាក់ដុល្លារ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់​១២ខែ
 • ទំហំឥណទានរហូតដល់ ៥០០ដុល្លារ
 • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
 • ប្រាក់បង់ប្រចាំខែ

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • មិនតម្រូវឱ្យមានទ្រព្យដាក់ធានាបំណុល ប៉ុន្តែតម្រូវឱ្យមាន​ឯកសារថតចម្លង
 • មានអ្នកធាន ឬអ្នករួមខ្ចី
 • ឥណទានទាបជាង ឬស្មើ ៣០០ដុល្លារ គឺមិនតម្រូវឱ្យបញ្ជាក់ដោយអាជ្ញាធរឡើយ
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និង/ឬ លិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ/សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់ចំណូលដូចជា កិច្ចសន្យាការងារ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៍ធនាគារ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបុគ្គលិក
 • ផ្សេងៗ

របៀបស្នើសុំសេវាកម្ម?

Contact Us Now

សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី