កម្ចីឯកត្តជន

ដើម្បីកែលម្អបទដ្ឋានរស់នៅដូចជាការកែលម្អគេហដ្ឋាន ឬការពង្រីអាជីវកម្ម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់តម្រូវការមូលធនរបស់លោកអ្នក។

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាយម៍ផ្តល់ជូននូវឥណទានឯកត្តជនតាមលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម:

 • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណជាប្រាក់ដុល្លារ
 • រយៈពេលកម្ចីរហូតដល់ ៦០ខែ
 • ទំហំឥណទានរហូតដល់ USD ៣០,០០០.០០
 • អត្រាការប្រាក់សមរម្យ
 • បង់ប្រចាំខែ
 • ការបង់ប្រាក់មានភាពបត់បែន

លក្ខខណ្ឌតម្រូវ

 • តម្រូវ​​​​​​​ឱ្យមានទ្រព្យដាក់ធានាបំណុល
 • មានអ្នករួមខ្ចី និងអ្នកធានា
 • មានអាសយដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ

ឯកសារតម្រូវ

 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • សៀវភៅគ្រួសារ សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • លិខិតបញ្ជាក់ចំណូលដូចជា កិច្ចសន្យាការងារ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស របាយការណ៍ធនាគារ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបុគ្គលិក
 • របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម
 • ផ្សេងៗ

របៀបស្នើសុំសេវាកម្ម?

Contact Us Now

សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី