កម្ចីឯកត្តជន

In order to improve your standard of living such as house decoration, or business expansion, please refer to Prime MF for your capital needs. Prime MF provides individual loan with the following term and condition:

 • Currency type in USD
 • Loan term  up to 60-month
 • Loan size up to 30,000 USD
 • Negotiable interest rate
 • Monthly repayment
 • Flexible repayment mode.

Requirements

 • Collateral required
 • Have co-borrower or guarantor
 • Have permanent address in our operational area.

Documents

 • Identity card (ID) and/or Passport
 • Family record book, residence book
 • Income proof such as employment contract, salary payslip, bank statement, and staff ID card.
 • Financial statement for business owner
 • Others

How to request this service?

Contact Us Now

សំណើកម្ចី
close slider

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី