គណៈគ្រប់គ្រង

Yat Bunchea

Yat Bunchea

Operation Manager

Chuor Chamroeun

Chuor Chamroeun

Finance Manager

Khean Savy

Khean Savy

Marketing Manager

EANG PHANNA

EANG PHANNA

Credit Analysis Supervisor

សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី