គណៈគ្រប់គ្រង

MOC NACH

MOC NACH

General Manager

Chuor Chamroeun

Chuor Chamroeun

Finance Manager

KAN VICHETH

KAN VICHETH

Internal Audit and Relationship Manager

Khean Savy

Khean Savy

Marketing Manager

EANG PHANNA

EANG PHANNA

Credit Analysis Supervisor

សំណើកម្ចី
close slider

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី