ឥណទានខ្នាតតូច និងខ្នាតមធ្យម

ប្រាក់កម្ចីនេះផ្តល់ជូនអតិថិជនសក្តានុពល អ្នកជំនួញ សហការពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុននីមួយៗ ឬអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត ដែលមានតម្រូវការដើម្បីពង្រីក និងបង្កើតអាជីវកម្ម ក្នុងគោល បំណងបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ ហើយឥណទានប្រភេទនេះតម្រូវឱ្យដាក់វត្ថុបញ្ចាំ។

អានបន្ថែម

 

ការរៀបចំបែបសាមញ្ញៗ

ទំរង់ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់របស់យើងមានលក្ខណៈសាមញ្ញ និងងាយស្រួលក្នុងការបំពេញជាមួយនឹងដំណើរការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី។ អ្នកគ្រាន់តែដឹង ហើយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយអ្វីដែលត្រូវការតាមរយៈគ្រប់ជំហានដើម្បីដំណើរការ។

អានបន្ថែម

 

ដំណើរការឆាប់រហ័ស

ដំណើរការឆាប់រហ័ស គឺជាដំណើរការមួយដែលគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌីអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនទទួលបានប្រាក់កម្ចីផលិតផលនិង/ឬសេវាកម្មបានឆាប់រហ័សទាន់ចិត្តពីស្ថាប័ន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង។ គ្រឹះស្ថានយើងធ្វើដំណើរការផ្តល់កម្ចី ដែលមានជំនាញគុណវុឌ្ឍិ ងាយស្រួលហើយអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហេតុនេះអ្នកអាចត្រលប់ទៅបម្រើការងាររបស់ខ្លួនវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រឹមតែពី 2 ទៅ 3 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការតែវប៉ុណ្ណោះ។

អានបន្ថែម

 

រូបិយប័ណ្ណ លក់ ទិញ

USA/KHR

4,096 4,095
Prime MF Microfinance Ltd

 

 

សំណើកម្ចី

បែបបទ សំណើកម្ចី

សូមបំពេញទិន្នន័យរបស់អ្នកនៅខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការស្នើរសុំប្រាក់កម្ចី