សេចក្តីជូនដំណឹង

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រាយម៍ អិមអេហ្វ អិលធីឌី មានកិត្តិយស សូមជម្រាប និងជូនដំណឹងដល់អតិថិជន ព្រមទាំង សារធារណៈជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា៖ គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំ បើកដំណើរការរៀងរាល់ថ្ងៃ ច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រជាធម្មតា។ ចំណែករៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍...

Announcement

Prime MF Microfinance Institution has great honor to inform all customers and the public that: Our institution is opening every Monday to Friday as usual. Every Saturday, our company will suspend the operation from February 1st, 2022 onwards. All customers can repay the loan through our partner True Money and Wing. For more Information : 010 700 115/010 500 277 Thank you!

PRIME MF Anniversary 10 years

PRIME MF Anniversary 10 years Congratulations to Prime Microfinance Institution for reaching 10 years anniversary of its operation with a total of 7 branches across Cambodia. During its anniversary celebration, Prime MFI supported Good Neighbors Cambodia with 10 computers which are 4,100 USD in capital. The support contributes to the improvement of ICT education in the Good Learning Center initiated by Good Neighbors Cambodia based in Hun Sen Koh Nheaek High School, Mondulkiri Province.
Loan Request

Loan Request Form

Please fill in your information below to make loan request